Bismillahi r-rahmani r-rahim 02

Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm