10. Dhū l-Ḥijja – Opferfest

10. Dhū l-Ḥijja - Opferfest
Operfest (ᶜĪd al-Aḍḥā) Die Nacht zum ᶜĪd bis zum ᶜĪd-Gebet in Andacht verbringen. ᶜĪd-Gebet
  • 2 Rakaᶜāt